Toepassing algemene voorwaarden – versie 12.2017
 
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Van Oirschot Verwarmingsgroothandel (hiernagenoemd “wij”) betrokken partij is.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere afwijkende clausules, inclusief eventuele inkoopvoorwaarden van de koper.
De algemene voorwaarden voor elektronische verkoop zijn geen afwijkende voorwaarden doch de getrouwe weergave van onderhavige voorwaarden, aangevuld met specifieke bepalingen voor elektronische verkoop.
 
Totstandkoming en tenuitvoerlegging van de overeenkomst
 
2. Alle offertes van onzentwege zijn vrijblijvend, ook wanneer daarin een geldigheidsduur is vermeld. Elk door de klant overgemaakte order verbindt de klant doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging, levering zonder voorbehoud of facturering. Opdrachten, aanvaard door tussenpersonen, zijn alleen dan bindend indien ze door ons schriftelijk bevestigd zijn.
 
3. Bij de uitvoering van een bestelling maken wij voorbehoud voor wat betreft de afwijkingen in maten en modellen. Door ons verstrekte gewichts-, maat- en prijsopgaves, afbeeldingen, tekeningen, openbaar gemaakte gegevens, modellen, monsters, voorbeelden, … zijn nimmer voor ons bindend doch enkel bedoeld om de koper een algemene voorstelling te verschaffen van de door ons verstrekte producten en diensten. Indien wij een advies verlenen aan de koper, betreft dit enkel een inspanningsverbintenis in onze hoofde en zijn wij niet gehouden tot het garanderen van enig resultaat. Op de koper rust in alle gevallen een spontane meldingsplicht met betrekking tot alle nuttige informatie en een onderzoeksplicht met betrekking tot de verstrekte adviezen.
 
4. Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden mits ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. Bovendien zal de koper in dergelijk geval een schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 35% van de verkoopprijs van stockgoederen en 50 % van de verkoopprijs van niet-stockgoederen in het geannuleerde order.
 
Levering
 
5. De goederen worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, zij reizen op risico van de koper, welke ook de wijze van vervoer en leveringsvoorwaarden mogen zijn.
 
6. De koper dient ervoor te zorgen dat het afleveradres duidelijk met alle nuttige en nodige coördinaten wordt opgegeven en redelijk bereikbaar is en hij zal tevens alle redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten te doen bedragen. Bij iedere verkeerde of onduidelijke opgave van leveringsadres of ingeval van onbereikbare losplaats, zal een tweede, noodzakelijk geworden, transport worden aangerekend
 
7. Toegezegde leveringstermijnen zijn niet bindend doch steeds bij benadering en zullen geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding. Wat de te leveren hoeveelheid betreft, geldt een marge van 10% in min of meer met overeenkomstige verrekening van de gecontracteerde koopprijs.
Wij hebben ten allen tijde het recht om orders in gedeelten te leveren en te factureren alsook onder rembours te leveren of om vooruitbetaling te vorderen en te ontvangen.
 
8. Aangerekende verpakkingen worden enkel mits onze voorafgaande en schriftelijke goedkeuring teruggenomen tegen 2/3e van de aangerekende prijs indien zij vrachtvrij en in goede staat teruggezonden worden binnen de 8 dagen na verzending.
 
9. Indien de koper ingebreke is om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen op de voorziene datum van levering, zijn wij gerechtigd :
a. de goederen op kosten van de koper op te slaan
b. de goederen voor rekening van de koper te verkopen tegen een prijs door ons geschikt geacht en het verschil met het factuurbedrag in rekening te brengen van de koper
c. de koop als ontbonden te beschouwen en koper 35% van de koopsom van de stockgoederen en 50 % van de koopsom van de niet-stockgoederen in rekening te brengen
d. de goederen te leveren en koper te factureren
Bovendien zijn de goederen vanaf het tijdstip waarop de koper in gebreke is, voor risico van de koper.
 
Aanvaarding,  klachten en aansprakelijkheid
 
10. De koper moet de goederen bij levering inspecteren en de zichtbare gebreken vermelden op de leveringsbon of het vervoersdocument. Bij gebrek aan inspectie en/of bij levering ingeval afwezigheid van de koper, worden wij van alle aansprakelijkheid met betrekking tot zichtbare gebreken en diefstal ontslagen. Bovendien moeten alle klachten uiterlijk binnen acht dagen na de levering schriftelijk ingediend worden. Onder geen enkele voorwaarde kan een klacht, die na de voormelde termijn van 8 dagen wordt ingediend, door ons aanvaard worden. Elk verbruik van een levering, zelfs gedeeltelijk, sluit de aanvaarding in van de gehele partij.
 
11. Ingeval wij ermee akkoord gaan de goederen terug te nemen, om welke reden ook, doen wij dit zonder enige nadelige erkentenis en onder voorbehoud van al onze rechten. In dat geval houden wij ons het recht voor opnieuw te leveren van zodra redelijkerwijze mogelijk ofwel de prijs te crediteren en dit naar onze keuze. Wij kunnen er nooit toe gehouden worden om het even welke schadevergoeding te betalen voor vrachtkosten, verwerking, behandeling, werkuren, vertraging of andere.
 
12. Behoudens opzet zijn wij niet aansprakelijk voor om het even welke schade de koper of derden zouden kunnen ondergaan en dewelke haar oorzaak zou vinden in een lichte of zware fout,  verzuim of nalatigheid van onzentwege. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor een verborgen gebrek in de door ons geleverde goederen dat wij niet kenden en niet konden kennen.
 
13. Ingeval van aansprakelijkheid van onzentwege zal de koper nooit aanspraak kunnen maken op een verdergaande vorm van vergoeding dan die welke wij op onze beurt van onze leverancier of onze verzekeraar ontvangen. Bovendien zijn wij enkel aansprakelijk voor die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de door ons begane fout, verzuim of nalatigheid.
 
Prijs
 
14. Alle prijzen zijn exclusief BTW en verpakking.
 
15. Indien er zich bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst een wijziging voordoet in de kostprijsbepalende factoren om redenen onafhankelijk van onze wil, zijn wij gerechtigd de verkoopprijs overeenkomstig te wijzigen.
 
Betaling
 
16. Onze facturen zijn betaalbaar op onze burelen. Mandaten of andere wijzen van regeling van betaling kunnen niet aanzien worden als verandering of afwijking.
 
17. De koper dient de factuur uiterlijk op de vervaldag te betalen en wel in die zin dat wij daadwerkelijk over de te betalen som beschikken op de vervaldag.
Ingeval van niet of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, is de koper ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op het factuurbedrag verschuldigd evenals verwijlsintresten à rato van 14% per jaar vanaf de factuurdatum.
 
18. Ingeval van niet-betaling van één van onze facturen op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor, zonder verder voorafgaande berichtgeving of ingebrekestelling, elke verdere levering te schorsen en de fabricatie stop te laten zetten. Bij wanbetaling wordt het volledige saldo van rechtswege eisbaar, ook wanneer de vervaldag daarvan nog niet is aangebroken of zelfs wanneer voor die factuurbedragen wissels werden geaccepteerd, die slechts op een latere datum vervallen.
 
19. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van onderhavige verkoopsvoorwaarden. Wij eigenen ons het recht toe iedere geaccepteerde wissel onmiddellijk te verdisconteren, disconto- en bankkosten ten laste van betrokkene indien geen andere regeling voorzien werd.
 
20. Wij behouden ons het recht voor om, zelfs na voorgaande verzending van goederen, van de koper alle gepaste waarborgen en zekerheden te eisen voor de goede uitvoering van de verbintenissen, waaronder (niet-limitatief) vooruitbetaling en een pand.
 
21. Indien er een geschil aanwezig is tussen de koper en ons uit hoofde van een door de koper geuite klacht, geeft dit de koper geen recht om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. De koper heeft geen recht op niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of compensatie noch op enig retentierecht. Indien een korting uitdrukkelijk is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de koper al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst jegens ons volledig en stipt is nagekomen.
 
22. Wij zijn gerechtigd om, zonder enige schadevergoeding ten onze laste, de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden na voorafgaande ingebrekestelling wanneer de koper achterstallig is met betaling van één of meerdere facturen en/of zich in staking van betaling bevindt en/of een reorganisatie conform de WCO of faillissement aanvraagt of weigert een zekerheid te stellen.
 
In dergelijk geval worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar, ook wanneer de vervaldag daarvan nog niet is aangebroken, en zijn wij gerechtigd op een schadevergoeding ten bedrage van 35% van de  stockgoederen uit de overeenkomst en 50 % van de niet-stockgoederen uit de overeenkomst, ook indien niet of slechts deels gefactureerd is en onverminderd de reële schade.
 
23. Alle door de fabrikant en/of door ons verstrekte waarborgen vervallen wanneer de koper zijn financiële verplichtingen niet nakomt.
 
Overgang van risico en eigendomsvoorbehoud
 
24. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden in onze magazijnen en het risico ten aanzien van beschadiging en/of verloren gaan van de geleverde goederen en/of de daaruit voortvloeiende schade gaat direct na de levering over op de koper.
 
25. Geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de ermee overeenstemmende factuur is voldaan. Tot hun volledige en integrale betaling kunnen de door ons geleverde goederen onder geen enkele voorwaarde in pand gegeven, bezwaard of vervreemd worden op straffe van schadevergoeding, forfaitair bepaald op de waarde van de levering, ongeacht de daarop reeds verrichte betalingen. In elk geval hebben wij steeds het recht de goederen terug te halen, zonder voorafgaande formaliteiten en op kosten en risico van de in gebreke gebleven koper of van de mandataris ingeval van samenloop.
 
26. Bij toepassing van het eigendomsvoorbehoud zal de koper een schadevergoeding ten bedrage van de reeds betaalde voorschotten, met een minimum van 35% van de stockgoederen van het factuurbedrag en 50 % van de niet-stockgoederen van het factuurbedrag, verschuldigd zijn omwille van de depreciatie die de goederen ondergaan.
 
27. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij ons vanaf heden alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over.
 
Diversen
 
28. Op al onze overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 
29. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen afdeling Antwerpen bevoegd.
 
30. Voor zover een der clausules van onderhavige algemene voorwaarden, of een zin of paragrafe daarvan, nietig zou zijn, onwettig of onafdwingbaar, blijven de overige clausules, en de overige zinnen en/of paragrafes van de aangetaste clausule, van toepassing.