Toepassing algemene voorwaarden – versie 02.2016

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Van Oirschot Verwarmingsgroothandel (hiernagenoemd “wij/ons”) betrokken partij is. Zodra U browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd en dat u verzaakt aan de toepassing van uw eigen algemene voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, gelieve u geen verder gebruik van de site te maken en geen bestellingen bij ons te plaatsen.

Wij stellen deze site ter beschikking teneinde onze klanten een indruk te geven van de artikelen in ons assortiment en hen toe te laten bestellingen te plaatsen via het private luik van de website. Wij streven ernaar de inhoud van het publiek deel van de site zo actueel mogelijk te houden maar kunnen niet garanderen dat de informatie op de site steeds volledig juist of actueel is.

Intellectuele eigendom

2. De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, geschriften en andere opgenomen materialen (hiernagenoemd “inhoud”) zijn auteursrechtelijk beschermd en/of betreffen merken en/of andere intellectuele eigendomsrechten dewelke wij of een aan ons verwante vennootschap in eigendom of licentie bezitten, dan wel als verdeler gerechtigd zijn te gebruiken. De naam “Van Oirschot Verwarmingsgroothandel” is als handelsnaam beschermd.

Het is toegestaan om gedeeltes van deze site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde :

(1) een bestelling bij ons te plaatsen
(2) gebruik te maken van deze site als bron van inkoop-informatie, echter uitsluitend en voorzover u de site niet wijzigt en alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen, respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve in verband met de informatie omtrent en de bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of onze rechthebbenden.

Totstandkoming en tenuitvoerlegging van de overeenkomst

3. Alle offertes van onzentwege zijn vrijblijvend, ook wanneer daarin een geldigheidsduur is vermeld. Alle aanbiedingen op de site zijn ten vrijblijvende titel in hoofde van ons en de koopovereenkomst komt pas tot stand na elektronische bevestiging door ons van de door de koper geplaatste bestelling. Het is ons evenwel uitdrukkelijk toegestaan om eveneens zonder elektronische bevestiging over te gaan tot levering uit de magazijnvoorraad, waarbij de overeenkomst tot stand komt op het ogenblik van de levering.

4. Bij de uitvoering van een bestelling maken wij voorbehoud voor wat betreft de afwijkingen in maten en modellen. Door ons verstrekte gewichts-, maat- en prijsopgaves, afbeeldingen, tekeningen, openbaar gemaakte gegevens, modellen, monsters, voorbeelden, … weze het op deze site, weze het op een andere drager, zijn nimmer voor ons bindend doch enkel bedoeld om de koper een algemene voorstelling te verschaffen van de door ons verstrekte producten en diensten. Indien wij een advies verlenen aan de koper, betreft dit enkel een inspanningsverbintenis in onze hoofde en zijn wij niet gehouden tot het garanderen van enig resultaat.

5.Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden mits ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. Bovendien zal de koper in dergelijk geval een schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 35% van de verkoopprijs van de stockgoederen van het geannuleerde order en 50 % van de niet-stockgoederen van het geannuleerde order.

Levering

6. De goederen worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, zij reizen op risico van de koper, welke ook de wijze van vervoer en leveringsvoorwaarden mogen zijn.

7. De koper dient ervoor te zorgen dat het afleveradres duidelijk met alle nuttige en nodige coördinaten wordt opgegeven en redelijk bereikbaar is en hij zal tevens alle redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten te doen bedragen. Bij iedere verkeerde of onduidelijke opgave van leveringsadres of ingeval van onbereikbare losplaats, zal een tweede noodzakelijk geworden transport worden aangerekend

8. Toegezegde leveringstermijnen zijn niet bindend doch steeds bij benadering en zullen geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding. Wat de te leveren hoeveelheid betreft, geldt een marge van 10% in min of meer met overeenkomstige verrekening van de gecontracteerde koopprijs.

Wij hebben ten allen tijde het recht om orders in gedeelten te leveren en te factureren alsook onder rembours te leveren of om vooruitbetaling te vorderen en te ontvangen.

9. Aangerekende verpakkingen worden enkel mits onze voorafgaande en schriftelijke goedkeuring teruggenomen tegen 2/3e van de aangerekende prijs indien zij vrachtvrij en in goede staat teruggezonden worden binnen de 8 dagen na verzending.

10. Indien de koper ingebreke is om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen op de voorziene datum van levering, zijn wij gerechtigd :

a. de goederen op kosten van de koper op te slaan

b. de goederen voor rekening van de koper te verkopen tegen een prijs door ons geschikt geacht en het verschil met het factuurbedrag in rekening te brengen van de koper

c. de koop als ontbonden te beschouwen en koper 35% van de koopsom van de stockgoederen en 50 % van de koopsom van de niet-stockgoederen in rekening te brengen

d. de goederen te leveren en koper te factureren

Aanvaarding,  klachten en aansprakelijkheid

11. De koper moet de goederen bij levering inspecteren en de zichtbare gebreken vermelden op de leveringsbon of het vervoersdocument. Bij gebrek aan inspectie en/of bij levering ingeval afwezigheid van de koper, worden wij van alle aansprakelijkheid met betrekking tot zichtbare gebreken en diefstal ontslagen. Bovendien moeten alle klachten uiterlijk binnen acht dagen na de levering schriftelijk ingediend worden. Onder geen enkele voorwaarde kan een klacht, die na de voormelde termijn van 8 dagen wordt ingediend, door ons aanvaard worden. Elk verbruik van een levering, zelfs gedeeltelijk, sluit de aanvaarding in van de gehele partij.

12. Ingeval wij ermee akkoord gaan de goederen terug te nemen, om welke reden ook, doen wij dit zonder enige nadelige erkentenis en onder voorbehoud van al onze rechten. In dat geval houden wij ons het recht voor opnieuw te leveren van zodra redelijkerwijze mogelijk ofwel de prijs te crediteren en dit naar onze keuze. Wij kunnen er nooit toe gehouden worden om het even welke schadevergoeding te betalen voor vrachtkosten, verwerking, behandeling, werkuren, vertraging of andere.

13. Behoudens opzet zijn wij, niet aansprakelijk voor om het even welke schade de koper of derden zouden kunnen ondergaan en dewelke haar oorzaak zou vinden in een lichte of zware fout, verzuim of nalatigheid van onzentwege. Evenmin zij wij aansprakelijk voor een verborgen gebrek in de door ons geleverde goederen dat wij niet kenden en niet konden kennen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van de site, met uitzondering van onze opzettelijke fout.

14. Ingeval van aansprakelijkheid van onzentwege zal de koper nooit aanspraak kunnen maken op een verdergaande vorm van vergoeding dan die welke wij op onze beurt van onze leverancier of onze verzekeraar ontvangen. Bovendien zijn wij enkel aansprakelijk voor die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de door ons begane fout, verzuim of nalatigheid.

Prijs

15. Alle prijzen zijn exclusief BTW en emballage.

16. Indien er zich bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst een wijziging voordoet in de kostprijsbepalende factoren om redenen onafhankelijk van onze wil, zijn wij gerechtigd de verkoopprijs overeenkomstig te wijzigen.

Betaling

17. Onze facturen zijn betaalbaar op onze burelen. Mandaten of andere wijzen van regeling van betaling kunnen niet aanzien worden als verandering of afwijking.

18. De koper dient de factuur uiterlijk op de vervaldag te betalen en wel in die zin dat wij daadwerkelijk over de te betalen som beschikken op de vervaldag. Ingeval van niet of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, is de koper ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op het factuurbedrag verschuldigd evenals verwijlsintresten à rato van 14% per jaar vanaf de factuurdatum.

19. Ingeval van niet-betaling van één van onze facturen op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor, zonder verder voorafgaandelijke berichtgeving of ingebrekestelling, elke verdere levering te schorsen en de fabricatie stop te laten zetten. Bij wanbetaling wordt het volledige saldo van rechtswege eisbaar, ook wanneer de vervaldag daarvan nog niet is aangebroken of zelfs wanneer voor die factuurbedragen wissels werden geaccepteerd, die slechts op een latere datum vervallen.

20. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van onderhavige verkoopsvoorwaarden. Wij eigenen ons het recht toe iedere geaccepteerde wissel onmiddellijk te verdisconteren, disconto- en bankkosten ten laste van betrokkene indien geen andere regeling voorzien werd.

21. Wij behouden ons het recht voor om, zelfs na voorgaande verzending van goederen, van de koper alle gepaste waarborgen te eisen voor de goede uitvoering van de verbintenissen, waaronder vooruitbetaling.

22. Indien er een geschil aanwezig is tussen de koper en de verkoper uit hoofde van een door de koper geuite klacht, geeft dit de koper geen recht om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. De koper heeft geen recht op niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of compensatie noch op enig retentierecht. Indien een korting uitdrukkelijk is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de koper al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst jegens ons volledig en stipt is nagekomen.

23. Wij zijn gerechtigd om, zonder enige schadevergoeding ten onze laste, de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden na voorafgaande ingebrekestelling wanneer de koper achterstallig is met betaling van één of meerdere facturen en/of zich in staking van betaling bevindt en/of reorganisatie conform de WCO of faillissement aanvraagt. In dergelijk geval worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar, ook wanneer de vervaldag daarvan nog niet is aangebroken, en zijn wij gerechtigd op een schadevergoeding ten bedrage van 35% van de  stockgoederen uit de overeenkomst en 50 % van de niet-stockgoederen uit de overeenkomst, ook indien niet of slechts deels gefactureerd is en onverminderd de reële schade.

24. Alle door de fabrikant en/of door ons verstrekte waarborgen vervallen wanneer de koper zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

Overgang van risico en eigendomsvoorbehoud

25. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden in onze magazijnen en het risico ten aanzien van beschadiging en/of verloren gaan van de geleverde goederen en/of de daaruit voortvloeiende schade gaat direct na de levering over op de koper.

26. Geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de ermee overeenstemmende factuur is voldaan. Tot hun volledige en integrale betaling kunnen de door ons geleverde goederen onder geen enkele voorwaarde in pand gegeven, bezwaard of vervreemd worden op straffe van schadevergoeding, forfaitair bepaald op de waarde van de levering, ongeacht de reeds daarop verrichte betalingen. In elk geval hebben wij steeds het recht de goederen terug te halen, zonder voorafgaande formaliteiten en op kosten en risico van de in gebreke gebleven koper of van de mandataris ingeval van samenloop.

27. Bij toepassing van het eigendomsvoorbehoud zal de koper een schadevergoeding ten bedrage van de reeds betaalde voorschotten, met een minimum van 35% van de stockgoederen van het factuurbedrag en 50 % van de niet-stockgoederen van het factuurbedrag, verschuldigd zijn omwille van de depreciatie die de goederen ondergaan.

28. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij ons vanaf heden alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over.

Veiligheid en privacy

29. De verklaring omtrent veiligheid en privacy die eveneens op de website consulteerbaar is, vormt een integraal onderdeel van onderhavige algemene voorwaarden.

Diversen

30. Op al onze overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

31. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen afdeling Antwerpen bevoegd.

32. Voor zover een der clausules van onderhavige algemene voorwaarden, of een zin of paragrafe daarvan, nietig zou zijn, onwettig of onafdwingbaar, blijven de overige clausules en/of de overige zinnen en/of paragrafes van de aangetaste clausule van toepassing.